Adatvédelmi tájékoztató

A természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelme alapvető jog. Ezzel összefüggésben és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg) alapján az alábbi adatvédelmi tájékoztatást nyújtja vállalkozásunk.

2023.07.01